SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

  << powrót <<
  

Filiberto Amati


Filiberto Amati

Filiberto Amati - konsultant marketingowy ekspert ds. innowacji, brandingu, rozwoju.


Filiberto Amati - od 15 lat działa na rynku międzynarodowym (30 projektów na terenie ponad 20 różnych krajów), przekazując know-how w zakresie marketingu, innowacyjności i ekspansji międzynarodowej podczas wielu kongresów i konferencji, któtymi odbiorcami są prezesi, dyrektorzy, top menadżerowie z największych firm w Polsce i na świecie.

W 2003 roku uzyskał tytuł MBA w IESE Business School w Barcelonie , a wcześniej tytuł Magistra Inżynierii i Zarządzania na Uniwersytecie Federico II w Neapolu, we Włoszech który ukończył w 1998 roku z wyróżnieniem. W 1999 roku Uniwersytet Federico II przyznał mu nagrodę Guido Dorso za jego prace naukową. Nagroda wyróżnia co roku tych obywateli, którzy przyczynili się do wspierania potrzeb rozwoju i postępu Włoch Południowych.

W 2015 roku Filberto Amati otrzymał tytuł DBA-Doctor of Business Administration z INE PAN – Instytutu Ekonomicznego w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Filiberto Amati to obywatel świata; mieszkał we Włoszech, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Antylach Holenderskich oraz na krócej w Meksyku, USA i Monte Carlo.

Od 2007 Filiberto działał w branży win i alkoholi, pracując najpierw dla Gruppo Campari a potem od 2011 dla ILLVA Saronno, w której objął stanowisko Dyrektora Regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią. Poza Europą, zarządzał też częścią Karaibów, krajowymi i wolnocłowymi rynkami Ameryki Środkowej, bezcłowym rynkiem  Ameryki Północnej, a także działał na terenie Kanady i Meksyku.


Wcześniej mieszkał w Amsterdamie, gdzie pracował jako konsultant dla Auberon Growth Consultants zajmując
się butikowym doradztwem w zakresie innowacji marketingowych. W tym okresie został obsadzony w wielu
projektach pracując z globalnymi firmami takimi jak Phillips, Heineken, SS+K.
Tuż po zakończeniu pracy dla Auberon, a jeszcze przed przyłaczeniem do Campari spędził 6 miesięcy jako
 
dyrektor Innowacji dla klienta końcowego w Philips Consumer Electronics.
                 

Publikacje, artykuły, książki, przemówienia i blogi:

 

Zarówno doświadczenie konsultingowe, jak również studia doktoranckie dają Filiberto  możliwość głębszego poznania innowacyjności i brandingu. Z przyjemnością  dzieli się tymi doświadczeniami jako mówca dla wielu instytucji w Polsce i na świecie, m.in. dla PAN, Esadecreapolis, Kompania Piwowarska / SABMiller Polska) lub poprzez liczne publikacje on-line jako bloger m.in. dla Esadecreapolis, America-Retail,  Innovation Excellence.

 

W czerwcu 2014 Filiberto opublikował swoją pierwszą książkę; “Co creation Mystery Solved” (Współtworzenie, tajemnica wyjaśniona!), gdzie pomaga czytelnikom w zadawaniu właściwych pytań o współtworzenie, tak aby mogli znaleźć najbardziej przekonujące odpowiedzi na podstawie własnych potrzeb i ograniczeń. Książka, obecnie jest dostępna w języku włoskim i angielskim.

 

 

WYBRANE TEMATY WYSTĄPIEŃ:

- Co-creation(Współtworzenie)
- Open innovation and its myths (Otwarta innowacyjności i mity na jej temat)
- digital transformation and its myths (Cyfrowa transformacja  i mity na jej temat
- ​Culture of innovation (Kultura innowacyjności)
- Blurring Boundaries (Zacieranie granic)
- Crowdsourcing/Crowdfunding
- Is there a wisdom of the crowd? (Czy istnieje mądrość tłumu?)
- Craft Beer Revolution (Rewolucja piwna)
- Internet of Things (Internet rzeczy)
- Connected Cars (Połączone samochody)
- Future of Healthcare and its drivers (Przyszłość opieki zdrowotnej i jej motowatorów)


Filiberto Amati, jest zaangażowanym liderem i managerem wyspecjalizowanym w zarządzaniu zmianą z prawie 15-letnim międzynarodowym doświadczeniem. Łączy umiejętności strategiczno-operacyjne.  


Wybrani, dotychczasowi klienci:


Boehringer-Ingelheim, Grupo Damm Brevery, Efes, Bahlsen company, Heineken, Igloo, Lunch Garden, Philips, Revlon Professional Sab Miller, Top Employers, Fiat Chrysler Automobiles, Mondadori, Diageo.


Język wystąpień:

hiszpański   
angielski   
włoski   
Filiberto Amati
- marketing consultant, expert on innovation, branding, development.

Filiberto is an hands-on leader and change manager, with nearly 15 years of International experience. He combines top-notch strategic skills with an eye for operational details, in which he does not mind getting involved.

He presents his know-how in marketing, innovation, branding and international expansion at many congresses and conferences. The consumers of conferences are owners, presidents, directors, top managers of the largest companies in the world and in Poland.  The scope of his lectures is;

- Co-creation
- Open innovation and its myths
- digital transformation and myths (digital transformations and myths)
- Culture of innovation
- Blurring Boundaries
- Crowdsourcing / Crowdfunding
- Is there a wisdom of the crowd? (Is there a crowd wisdom?)
- Craft Beer Revolution
- Internet of Things
- Connected Cars
- Future of Healthcare and its drivers


His mother tongue is Italian, and he speaks fluent English, Spanish as well as good French. He is currently studying Polish.

With a Master Degree in Commercial Engineering from Federico II in Naples, Filiberto started his career in Procter&Gamble, in Belgium in 1997, working in generating strong and proprietary consumer insights in the laundry and fabric softener consumer market. In 2003 he graduated  with an MBA degree from IESE Business School in Barcelona, Spain. In 2005 he joined Auberon Growth Consultants in the Netherlands and relocated to Amsterdam, where he had the opportunity to work for local stars like SBS, and international corporations like Heineken and Philips. At the beginning of 2007 he started a new adventure in Philips – as interim Sr. Director of End-User innovation – helping the consumer electronics firm in defining an ambient living strategy and fueling a more consumer-centric approach to innovation. Afterwards he joined Gruppo Campari, for whom he worked in Monaco, St. Maarten, Mexico and Brussels, with increasing commercial and marketing responsibilities for North America, Central America and finally the Netherlands. In 2011, he became a member of the ILLVA Saronno family, as Regional Director for Central And Eastern Europe, before relocating to Poland and launching in 2012 Amati & Associates: a boutique consulting specialized in marketing, innovation and international expansion, with more than 30 projects in 20 different countries. In 2015 he received a DBA from INE PAN – Institute of Economics at the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

Both his consulting experience as well as his PHD research, give Filiberto an opportunity to learn in-depth about innovation and branding. And he is delighted and lucky enough to share these experiences as a speaker (e.g. PAN, Esadecreapolis, Kompania Piwowarska/ SAB Miller Poland) or through a number of on-line publications, for which he is a guest blogger: among others Esadecreapolis, America-Retail,  Innovation Excellence Moreover Filiberto’s  research has been featured on and he have been interviewed by CEO Blog Nation, Health News Digest, the Examiner, The European, and the Entrepreneurs Podcast Network. While most of the PhD research is on co-creation, innovation and co-innovation, Filiberto also published his first book in June 2014. Co-creazione: Mistero Risolto! is a journey on co-creation which aims at helping the readers in asking the right questions about co-creation, so that they can find the most compelling answers on the topic, based on their own specific needs and constraints. The book, currently in Italian and english, is available for purchase on Amazon and specialized bookstores.

Customers:

Boehringer-Ingelheim, Grupo Damm Brevery, Efes, Bahlsen company, Heineken, Igloo, Lunch Garden, Philips, Revlon Professional Sab Miller, Top Employers, Fiat Chrysler Automobiles, Mondadori, Diageo

International experience:

Belgium, Italy, Mexico, Monte Carlo, Netherlands, Poland and Spain.
Projects realised in Canada, Arab countries,Germany, United Kingdom, Russia, USA, Central America and the Caribbean

Filiberto Amati
- consulente di marketing, esperto di innovazione, branding, e sviluppo internazionale.

Filiberto è un leader pragmatico e partecipe, nonché un espero in gestione del cambio, con quasi 20 anni di esperienza internazionale. Combina le competenze strategiche di alto livello, con la minuzia per i dettagli operativi, in cui non disegna di essere coinvolto qualora fosse necessario.
Grazie al suo know-how in marketing, innovazione, branding ed espansione internazionale, partecipa in molti congressi e conferenze. I conferenzieri sono tipicamente imprenditori, presidenti, direttori, top manager delle più grandi aziende del mondo e in Polonia. La gamma dei suoi discorsi riguarda, ma non è limitato a:

- Co-creazione
- Innovazione Aperta ei suoi miti
- Trasformazione digitale ei suoi miti
- Cultura dell'innovazione
- I confini sfocati delle categorie e degli stili di vita
- Crowdsourcing / Crowdfunding
- Esiste veramente una wisdom of the crowd?
- Rivoluzione della birra artigianale
- Internet of Things
- Connected Cars
- Futuro della sanità e i suoi trend


Di madrelingua è italiana, Filiberto parla fluentemente inglese, spagnolo e francese. In questo periodo sta studiando il polacco.
Con un Master in Ingegneria Gestionale della Federico II di Napoli, Filiberto ha iniziato la sua carriera nel 1997 in Belgio presso ka Procter & Gamble, con l’obiettivo di generare conoscenze rilevanti sui consumatori di detersivi e ammorbidenti. Nel 2003 ha conseguito un diploma MBA presso la IESE Business School di Barcellona, ​​in Spagna. Nel 2005 entra a far parte di Auberon Growth Consultants nei Paesi Bassi e si trasferisce a Amsterdam, dove ha avuto l'opportunità di lavorare per le star locali come SBS e società internazionali del calibro di Heineken e Philips. Nel 2007 ha iniziato una nuova avventura in Philips - come interim Sr. Director of End-User innovation - aiutando l'azienda di elettronica di consumo nella definizione di una strategia di Ambient Living e alimentando un approccio all’innovazione più centrato ai consumatori. In seguito è entrato a far parte del Gruppo Campari, per il quale ha lavorato a Monaco, St. Maarten, Messico e Bruxelles, con crescente responsabilità commerciali e di marketing per Nord America, America Centrale e, infine, Paesi Bassi. Nel 2011 è diventato membro della famiglia ILLVA Saronno, come Direttore Regionale per l'Europa Centrale e Orientale, prima di trasferirsi in Polonia e lanciare nel 2012 Amati & Associates: una consulenza boutique specializzata in marketing, innovazione e espansione internazionale con più di 30 Progetti in 20 paesi diversi. Nel 2015 ha ricevuto una DBA dall'INE PAN - Istituto di Economia all'Accademia Polacca delle Scienze di Varsavia.
Sia la sua esperienza di consulenza, sia la sua ricerca PHD, danno Filiberto un'opportunità per imparare in profondità sull'innovazione e il branding. Egli è lieto e fortunato da condividere queste esperienze come relatore (per es. PAN, Esadecreapolis, Società Piwowarska / SAB Miller Poland) o attraverso numerose pubblicazioni on-line, per le quali è un blogger ospite: tra gli altri Esadecreapolis, America -Retail, Innovation Excellence. Inoltre, la ricerca di Filiberto è stata presentata e è stata intervistata dal CEO Blog Nation, dalla Digital News Digest, dall'Esaminatore, dall'Europa e dalla Podcast Network degli imprenditori. Mentre la maggior parte delle ricerche di dottorato in materia di co-creazione, innovazione e co-innovazione, Filiberto ha anche pubblicato il suo primo libro nel giugno 2014. Co-creazione: Mistero Risolto! È un percorso di co-creazione che mira a aiutare i lettori a fare le domande giuste sulla coproduzione, in modo che possano trovare le risposte più interessanti sul tema, in base alle proprie esigenze e vincoli specifici. Il libro, attualmente in italiano e in inglese, è disponibile per l'acquisto su Amazon e librerie specializzate.

Clienti:

Boehringer-Ingelheim, Grupo Damm Brevery, Efes, società Bahlsen, Heineken, Igloo, Giardino del pranzo, Philips, Revlon Professional Sab Miller, Top Employers, Fiat Chrysler Automobiles, Mondadori, Diageo

Esperienza internazionale:

Belgio, Italia, Messico, Monte Carlo, Paesi Bassi, Polonia e Spagna.
Progetti realizzati in Canada, Paesi arabi, Germania, Regno Unito, Russia, USA, America Centrale e Caraibi
Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING © 2016 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3