SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Train The Trainers - Certyfikowana Szkoła Kompetencji Trenera Wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy trenera

Realizacja szkolenia wyłącznie w formule zamkniętej.

Komentarz:

W programie Szkoły Kompetencji Trenerskich proponujemy kompendium wiedzy - wiele interdyscyplinarnych modułów kształtujących zarówno umiejętności podstawowe jak i rozwijające kompetencje trenerskie.

Do poprowadzenia Szkoły Kompetencji Trenerskich zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy trenerskiej. Autora podręcznika dla trenerów, trenera o nieprzeciętnym umyśle i osobowości - każde spotkanie z nim inspiruje, prowokuje i rozwija, Behawiorystkę, coacha i mentora w zakresie technik redukcji objawów stresu i warsztatów z technik pracy z głosem oraz jedną z pięciu osób w Polsce, która ukończyła jedną z najbardziej prestiżowych szkół trenerów - "Train The Trainer" Dale Carnegie Training, współautorkę unikalnego na rynku trenerskim "Warsztat kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów".

Szczególny nacisk położyliśmy na metodykę konstruowania a następnie prowadzenia warsztatów, tworzenia spójnych scenariuszy i manuali trenerskich, pisania autorskich ćwiczeń. Trenerzy wewnętrzni biorący udział w cyklu szkoleń będą mieli wiele okazji do ćwiczeń, tworzenia scenariuszy czy manuali do późniejszego zastosowania z uwzględnieniem specyfiki danej Organizacji.
Będą mogli również przetrenować nowo stworzone ćwiczenia, symulacje czy grę na grupie uczestników. Otrzymają informację zwrotną od współuczestników i trenerów prowadzących. Nowością jest to, iż poznają tajniki podziału ról oraz nauczą się prowadzić szkolenia i warsztaty wspólnie z drugim trenerem czy kotrenerem.
Trenerzy prowadzący poszczególne moduły będą też stanowić wzór i sami będą stosować metody, o których będzie mowa w kolejnych modułach. Szkoła Kompetencji składa się z czterech zjazdów z 2-3-tygodniowymi przerwami.
Zgodnie z Państwa wcześniejszymi sugestiami zjazdy odbywają się w piątki i soboty.

Zjazd I. Kluczowa rola trenera w konstruowaniu i realizacji projektu szkoleniowego.

Cele:

 • Wyrównanie poziomu i zakresu wiedzy podstawowej w pracy trenera o:
  • formach i metodach szkoleń,
  • stosowanych narzędzi pracy wspierajacych trenera i uczestników,
  • zasadach pracy głosem, ciałem, przestrzenią i własną energią,
  • metodach i zasadach badania potrzeb szkoleniowych firmy i uczestników.
 • Nauczenie się świadomego stosowania lodołamaczy i ich doboru do realizowanych treści.
 • Wyćwiczenie umiejętności:
  • autoprezentacji,
  • otwarcia szkolenia czy warsztatu.
 • Stworzenie koncepcji i scenariusza szkolenia - ćwiczenie.

Program:


Moduł wstępny.

 1. Wprowadzenie.
 2. Uściślenie nomenklatury.
 3. Ustalenie zasad współpracy i logistyki zajęć.

Moduł I - Badanie potrzeb szkoleniowych w pigułce.

 1. Kwintet szkoleniowy - rola i zadania członków kwintetu.
 2. Definiowanie i redefiniowanie celów projektu szkoleniowego:
  • metody badania potrzeb,
  • negocjowanie końcowych celów warsztatu / szkolenia z decydentami.

Moduł II - Tworzenie koncepcji szkolenia.

 1. Jak powstaje koncepcja szkolenia?
  • jak powinno wyglądać zrównoważone szkolenie?
 2. Na co zwracać uwagę przy kształtowaniu warsztatu?
  • analiza potrzeb, a określanie celu warsztatu,
   • metody definiowania celów,
   • cele według Dyrektywy Lizbońskiej,
  • analiza audytorium:
   • skład grupy docelowej - odbiorców oraz profil uczestnika,
   • doświadczenie szkoleniowe grupy,
   • znajomość / zażyłość pomiędzy uczestnikami i / lub osiągniętym poziomem i rozwojem grupy,
  • czas przewidziany na realizacje,
  • miejsce szkolenia,
   • możliwości sali, a sposoby ustawienia stołów, krzeseł,
   • potencjalne możliwości terenów przyległych do ośrodka, hotelu.

Moduł III - Jak zainteresować uczestników treningów / warsztatów?

 1. Z jakiego powodu ludzie dorośli uczestniczą w różnego typu szkoleniach?
 2. Poczucie ryzyka i poczucie bezpieczeństwa uczestników.
  • rola trenera w budowaniu poczucia bezpieczeństwa,
  • metody niwelowania poczucia ryzyka u uczestnika,
   • katalog słów i zwrotów wspierających.
 3. Entuzjazm trenera.
  • autowyzwalanie i podtrzymywanie wysokiej energii u trenera,
  • przekazywanie energii grupie.
 4. Osobisty warsztat trenera:
  • autoprezentacja adekwatna do tematu i celu,
  • głos,
  • postawa,
  • ruch sceniczny i zagospodarowanie przestrzeni na sali szkoleniowej.
 5. Sposoby otwarcia wg. autorskiej metody Dale Carnegie:
  • wstrząsające stwierdzenie,
  • pytanie oparte na potrzebie lub zainteresowaniu,
  • tajemnicze stwierdzenia,
  • komplement,
  • dramatyczne wydarzenie.

Moduł IV - Struktura warsztatu, a rola trenera.

 1. Podstawowe części warsztatu:
  • otwarcie:
   • przywitanie nieformalne i formalne,
   • podanie celu i przebiegu warsztatu (krótkie wskazówki - zasada 3 P),
   • ustalenie kontraktu - sposoby,
  • lodołamacze - ich rodzaje i celowość,
   • giełda pomysłów i wymiana doświadczeń.
  • część merytoryczna - jak ją zbudować?
   • cykl Kolba - w jaki sposób z niego korzystać?
   • style uczenia ludzi dorosłych wg. Honey & Mumford,
   • pętle zapamiętywania, a czas realizacji poszczególonych elementów szkolenia,
   • trzy podstawowe zasady budowania warsztatu (struktura: sekwencyjna, puzzle, metafora),
  • zakończenie: waga podsumowania warsztatu,
  • metody podsumowań wg. Dale Carnegie:
   • podsumowanie,
   • odwołanie się do wyższych motywów,
   • porzucenie rywalizacji,
   • udramatyzowanie celów,
   • powtórzenie najwazniejszych punktów,
   • cytat,
   • mówienie z poziomu osobistego.
 2. Rola trenera w trakcie warsztatu.
  • prowadzenie i wspieranie uczestników,
  • dynamika pracy,
  • podnoszenie energii uczestników (energetyzery),
  • prowadzenie ćwiczeń,
   • konstruowanie prawidłowej instrukcji,
   • instrukcja wieloetapowa,
   • prawidowe obliczenie czasu realizacji ćwiczeń przez podzespoły,
  • udzielanie informacji zwrotnej,
   • zasady,
   • 6 struktur udzielania informacji zwrotnej.

Moduł V - Tworzenie konspektów, scenariuszy i manuali - warsztat trenera.

 1. Różne typy formatów / wzorów.
 2. Planowanie metody edukacyjnych.
  • dynamika grupy,
  • preferencje grupy,
  • etap procesu grupowy szkolonej grupy.
 3. Spójność celów z planowaną treścią i ćwiczeniami.

Modyuł VI - Wystąpienia publiczne, lider prezentacji wg Dala Carnegie.

 1. Dwanaście sposobów aby słuchacze nas polubili.
 2. Ćwiczenie pięciu metod otwarcia prezentacji.
 3. Zarządzanie uwagą słuchaczy:
  • angażowanie słuchaczy,
  • słowa i zwroty pomagające w utrzymaniu uwagi.
 4. Waga używanych dowodów i ich profesjonalne przygotowanie:
  • siedem rodzajów dowodów.
 5. Używanie technik audiowizualnych:
  • stosowanie nagrań audio,
  • tabel, wykresów, tablic.
 6. Przemyślany język ciała:
  • świadomość przekazywanych informacji,
  • ćwiczenie z informacją zwrotną od grupy i od trenera.
 7. Rola podsumowań i metody ich realizacji.
 8. Diagnoza własnego stylu wystąpień.

Moduł podsumowujący

 1. Ćwiczenie "trener jest Jak...".
 2. Katalog dobrych praktyk.
 3. Raport postanowień.

Zjazd II - Trener aktywny - od celu szkolenia po ewaluację

Cele:

 • Rozwój kompetencji trenerskich w zakresie:
  • budowania autorytetu trenera na sali szkoleniowej,
  • samodzielnego tworzenia ćwiczeń, studiów przypadków,
  • zasady doboru, stosowania i ewentualnego samodzielnego tworzenia gier edukacyjnych,
  • niektórych metod ewaluacji szkoleń.

Program:

Moduł otwierający

 1. Wstęp - podanie tematyki i celu, logistyki.
 2. Lodołamacz trenera.
 3. Mini wykład wprowadzający.

Moduł I - Budowanie autorytetu trenera.

 1. W jaki sposób budować swój autorytet? Ćwiczenie.
  • kluczowe obszary budowania autorytetu,
  • spójność wartości z przekazywanymi treściami,
  • postawa: jak ją kształtować?
  • ingracjacja: zjednywanie sobie uczestników.
 2. Jakie mamy korzyści z budowania autorytetu?
  • Zwiększenie sprawności i jasności w komunikacji,
  • uświadomienie uczestnikom swojej roli,
  • autopromocja: pozyskiwanie zaufania do własnych kompetencji.

Moduł II - Jak aktywizować uczestników szkolenia?

 1. Grupa i jej dynamika.
  • proces grupowy a aktywność uczestników,
  • dobór metod pracy do dynamiki i etapu procesu grupowego.
 2. Aktywne metody pracy z grupą:
  • lista metod aktywnych - kula śnieżna;
  • budowanie ćwiczeń,
   • stawianie celów ćwiczenia początkiem pracy nad ćwiczeniem i doborem metody,
   • ćwiczenie definiowania celów.
  • studia przypadków (case study) - jak tworzyć opisy, gdzie czerpać inspirację,
   • opisy przypadków proste,
   • opisy przypadków w formie pamiętnika,
   • artykuły prasowe - a studia przypadków,
   • ćwiczenie w samodzielnym opracowaniu studium.
 3. Symulacje a gry symulacyjne - Podobieństwa a różnice.
 4. Zasady tworzenia gier - praca w grupach / ćwiczenie.

Moduł III - Stosowanie ćwiczeń i innych wybranych metod pracy z grupą.

 1. Wielkość grup i podgrup, a stosowane metody aktywne.
 2. Stosowanie fragmentów filmów jako bazy do dyskusji:
  • rodzaje dyskusji,
  • debata Oxfordzka.
 3. Wartość gier edukacyjnych.
 4. Gry terenowe.
 5. Dobór energetyzerów
  • różnice pomiędzy lodołamaczem a energetyzerem - praktyczne przykłady.
 6. Ćwiczenie relaksacyjne:
  • zasady stosowanie ćwiczeń relaksacyjnych - bezpieczeństwo psychiczne uczestników,
  • metoda medytacji i wizualizacji na biznesowych salach szkoleniowych,
  • ćwiczenie wizualizacji.

Moduł IV - Proces grupowy - dwa podejścia.

 1. Rozwój grupy.
  • etapy i ich podstawowe zjawiska,
  • role grupowe i ich kształtowanie się.
 2. Proces grupowy - dostosowanie postawy trenera do danego etapu.
 3. Proces grupowy wg. Dexlera Sibbeta.
  • Co daje trenerom inne spojrzenie na procesy zachodzące w grupie?
 4. Etapy procesu grupowego a dobór zadań i ćwiczeń w każdym z nich.
 5. Trudny wybór - jak prowadzić szkolenie w etapach ścierania się osobowości (np. w fazie burzy),
  • logika wywodu,
  • procesowa praca trenera na Sali.
  • Kiedy oddajemy odpowiedzialność za proces edukacyjny w ręce uczestników, a kiedy dzielimy się nią z nimi?

Moduł podsumowująco - zamykający.

 1. Raport końcowy - co wdrożę w swojej pracy.
 2. Zamknięcie szkolenia.

Zjazd III - Sytuacje trudne. Psychologia pracy trenera.

Cele:

 • Zdefiniowanie etapów procesu grupowego i ról grupowych:
 • Diagnoza przyczyn sytuacji trudnych.
 • Wyćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 • Poznanie metod i sposobów - ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi pytaniami.

Program:

Moduł otwierający.

 1. Otwarcie.
 2. Wprowadzenie w tematykę zajęć.

Moduł I - Trudne grupy, trudni uczestnicy.

 1. Geneza trudności związanych z uczestnikiem.
  • wpływ trenera,
  • wpływ uczestników,
  • problemy i/lub osobowość uczestnika.
 2. Typologia INSIHGT's
  • dostosowanie dynamiki trenera do energii uczestnika.

Moduł II - Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych z pojedynczym uczestnikiem i z większą grupą.

 1. Sposoby radzenia sobie z trudnym uczestnikiem:
  • praca ciałem,
  • praca ciszą,
  • praca ko-trenera.
 2. Sposoby postępowania trenera w zależności od rodzaju trudności.
 3. Sturktury wypowiedzi pomocne w sytuacjach trudnych:
  • różne struktury informacji zwrotnej,
  • komunikaty: Ja i Ty,
  • technika POPO.

Moduł III - Elementy treningu interpersonalnego.

 1. Czym jest trening interpersonalny i jaki powienien być jego prawidłowy przebieg.
  • Zasady prowadzenia i postepowania przed i po treningu.
  • Czas realizacji.
 2. Elementy treningu możliwe do przeniesienia na sale szkoelń miekkich
  • Kiedy i i z jakiego powodu?
  • Zasady i przebieg ćwiczeń.
  • Stosowanie wizualizacji w pracy na Sali biznesowej.
  • Przykladowe ćwiczenia - pokaz, zastosowanie i przećwiczemnie.

Moduł IV - Emocje i stres w pracy trenera.

 1. Emocje pozytywne i negatywne w pracy trenera oraz meotdy radzenia sobie z nimi.
 2. Trema, zapobioeganie i metody zwalczania jej.
 3. Stres:
  • czy istnieje dystres i eustres?
  • metody radzenia sobie ze stresem, relaksacja.
 4. Metody autodiagnozy i samokontroli swojego stanu emocjonalnego.
 5. Rodzaje ćwiczeń rozwijających cechy wspierające pracę trenera:
  • cierpliwość,
  • opanowanie,
  • zachowanie dystansu,
  • dopasowanie (kiedy warto?)
  • wyrozumiałość.

Moduł IV - Techniki aktorskie w sztuce prezentacji i pracy trenera.

 1. Emisja głosu.
 2. Wykorzystanie gestu.
 3. Ekspresja.
 4. Trema i stres a praca głosem.
 5. Drama - wsparciem głębokiego przeżycia.

Moduł V ćwiczeniowo - superwizyjny

Moduł VI - Walidacja i ewaluacja szkoleń - porażka czy sukces.

 1. Znaczenie ewaluacji w projekcie szkoleniowym.
 2. Modele ewaluacji wykorzystywane w organizacjach.
 3. Zadania trenera na etapach walidacji i ewaluacji programu szkoleniowego.
 4. Zasady konstruowania ankiet i formularzy wykorzystywanych w ewaluacji:
  • przegląd przykładowych ankiet i formularzy ewaluacyjnych,
  • wyłonienie dobrych praktyk w ankietach i formularzach ewaluacyjnych,
  • zaprojektowanie (grupy zadaniowe) ankiet i formularzy użytecznych w szkoleniach (zgodnie ze scenariuszem stworzonym w trakcie I zjazdu).
 5. Zadania do realizacji po lub w trakcie cyklu szkoleń jako metoda oceny efektów szkoleniowych.
 6. Radzenie sobie z różnymi ocenami uczestników oraz wynikami ewaluacji.

Moduł zamykający.

 1. Podsumowanie szkolenia
 2. Kolacja uroczysta dla Uczestników 3-ch zjazdów i wręczenie certyfikatów.

Prowadzący:

Pisarz, filozof umysłu, z zawodu trener-szkoleniowiec, z wykształcenia lekarz. Nieprzeciętny umysł i osobowość, każde spotkanie z nim inspiruje, prowokuje i rozwija. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, zarządzania emocjami, radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, sytuacjami zmiany. W swojej pracy uwzględnia wiedzę interdyscyplinarną; z jednakową sprawnością korzysta z myśli Platona, jak i odkryć współczesnej fizyki kwantowej, psychologii, socjologii czy ekonomii. Erudycji i wirtuozerii myśli humanistycznej uczył się u boku wybitnego humanisty profesora Tadeusza Kobierzyckiego.
Przez 6 lat pracował w korporacji farmaceutycznej KRKA, jako przedstawiciel naukowy włączony w team szkoleniowy na Słowenii; wspomnienia i refleksje z tego okresu zawarł w prowokującej książce "Sprzedaż albo śmierć. Antyporadnik". Jest autorem licznych opowiadań i opowieści science-fiction. Obok beletrystyki publikuje teksty z zakresu psychologii rozwoju osobowości, twórczości i psychologii biznesu. Interesujące studium psychologii mężczyzny zawarł w książkach "Postacie mężczyzn. Homer, Tolkien" i "Ojciec i syn czyli gwiezdne wojny".

Trener z 14-letnim doświadczeniem. Umiejętności trenerskie zdobyła w 1999 roku w procesie mentoringu. Z wykształcenia polonistka i behawiorystka. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu profilaktyk antystresowych oraz najszerzej pojętej komunikacji (w tym medialnej i public relations), autoprezentacji (i prezentowania treści niekoniecznie przy użyciu Power Pointa), a także technik wywierania wrażenia i zarządzania (sobą w czasie, zespołem, sytuacją kryzysową…). Była wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Technik redukcji objawów stresu, Coachingu i warsztatów z Technik pracy głosem na studiach podyplomowych w Instytucie Polityki Społecznej. Prowadziła także warsztaty z Technik redukcji objawów stresu dla studentów Szkoły Głównej Handlowej. Udziela także indywidualnego i grupowego coachingu w zakresie rozwoju osobistego dla kadry menedżerskiej.

Trener z 18-letnim doświadczeniem, twórca autorskich programów szkoleniowych. Absolwentka Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych. Ukończyła, jako jedna z pięciu osób w Polsce, jedną z najbardziej prestiżowych szkół trenerów - "Train The Trainer" Dale Carnegie Training. Absolwentka rocznego Studium Trenerów Biznesu pracowni TROP, Treningu Trenerów Voss&Partner's oraz szeregu innych szkoleń trenerskich.
Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu, rozwoju i zarządzaniu zespołami. Pracowała na stanowiskach: od menadżera zespołu, aż po trenera i Dyrektora ds. Szkoleń w Towarzystwach ubezpieczeniowo-finansowych: Amplico Life, Royal PBK, Allianz, Euro-Finanz, Nordea Życie.
Jej działania szkoleniowe połączone z autorskimi konkursami sprzedażowymi realizowanymi we współpracy z Departamentem Wspierania Sprzedaży przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu poziomu sprzedaży produktów finansowych firm z którymi współpracowała.
Zrealizowała szereg projektów szkoleniowych dla takich firm, jak: TP S.A (kierownicy Tele Punktów - zmiana, zarządzanie sprzedażą, coaching, wywieranie wpływu, przedsiębiorczość) Ruch S.A. (sprzedaż, wystawiennictwo, TtT), Polfa Kutno S.A. (sprzedaż, Komunikacja interpersonalna), Orbis S.A. (obsługa klienta, komunikacja interpersonalna), szkoliła przez ponad 3 lata menadżerów i pracowników Banku BPH i PKO S.A. a po fuzji Bank PKO S.A.
Specjalizuje się w następujących obszarach szkoleniowych: komunikacja zmiany, zarządzanie zmianą, osiąganie celów w okresie przejściowym, wprowadzanie zmiany w firmie, zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany, przedsiębiorczość wewnątrz firmy, planowaniu zadań w czasie i budowanie efektywności pracy, komunikacja i autoprezentacja, kreatywność w pracy.
Jest autorką i współautorką wielu podręczników dla trenerów, m.in. podręcznika wdrażania zmiany oraz podręcznika trenerskiego dla trenerów wewnętrznych banków BPH i PKO do prowadzenia szkoleń z tego tematu.


Realizacja szkolenia wyłącznie w formule zamkniętej.

Napisz do nas:

szkolenia@mayagency.com.pl


Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3