SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter
Polityka cookies

Pod­miotem zamieszcza­ją­cym na urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika Ser­wisu pliki cook­ies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest May Agency Training.


Ser­wis  May Agency Training
 nie zbiera w sposób automaty­czny żadnych infor­ma­cji, z wyjątkiem infor­ma­cji zawartych w plikach cookies.


Pliki cook­ies (ciasteczka)
to niewielkie por­cje danych, wysyłane przez ser­wer WWW i zapisy­wane po stronie użytkown­ika, mogą zaw­ierać roz­maite infor­ma­cje o użytkown­iku danego ser­wisu WWW i “his­torii” jego łączności z danym ser­wisem (sesji).  Domyślne para­me­try ciasteczek pozwalają na odczy­tanie infor­ma­cji w nich zawartych jedynie ser­werowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęś­ciej w przy­padku liczników, sond, sklepów inter­ne­towych czy stron wyma­ga­ją­cych logowa­nia. Raport ten zaw­iera infor­ma­cje i opisy mech­a­nizmów obsługu­ją­cych cook­ies wyko­rzysty­wane do iden­ty­fikacji użytkowników.


Pliki cook­ies stosowane w ramach Ser­wisu May Agency Training:

  • Cook­ies sesyjne  (ses­sion cook­ies) — są to pliki tym­cza­sowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika do czasu wyl­o­gowa­nia, opuszczenia strony inter­ne­towej lub wyłączenia opro­gramowa­nia (przeglą­darki internetowej).
  • Stałe pliki cook­ies (per­sis­tent cook­ies) — prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika przez czas określony w para­me­trach plików cook­ies lub do czasu ich usunię­cia przez Użytkownika.


Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane w ramach Ser­wisu May Agency Training:

  • Pliki cook­ies funkcjon­alne, umożli­wia­jące „zapamię­tanie” i/lub dos­tosowanie wybranych przez Użytkown­ika ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­jsu Użytkown­ika, np. w zakre­sie rozmi­aru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp.
  • Pliki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu.
  • Pliki cook­ies wyko­rzysty­wane przez usługę Google Analytics.


Ser­wis  May Agency Training zaw­iera odnośniki do innych stron WWW

Nie ponosimy odpowiedzial­ności za zasady zachowa­nia pry­wat­ności obow­iązu­jące na zewnętrznych stronach do których prowadzą odnośniki. Sugeru­jemy, by po prze­jś­ciu na inne strony, zapoz­nać się z poli­tyką pry­wat­ności tam ustaloną.


W przyp­daku
braku zgody na zapisy­wanie plików cookies

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprze­jmie prosimy o doko­nanie stosownych zmian w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej.
Szczegółowe infor­ma­cje o możli­wości i sposobach obsługi plików cook­ies dostępne są w ustaw­ieni­ach przeglą­darki internetowej.

Inter­net Explorer
Mozilla Fire­fox
Google Chrome
Opera

Przeglą­darki inter­ne­towe domyśl­nie dopuszczają prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika. Użytkown­icy Ser­wisu mogą dokonać w każdej chwili zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu Użytkown­ika Serwisu.


Admin­is­tra­tor strony May Agency Training infor­muje
, że ograniczenia stosowa­nia plików cook­ies mogą wpłynąć na niek­tóre funkcjon­al­ności dostępne na stronach inter­ne­towych Serwisu.


Więcej infor­ma­cji na temat plików cook­ies
znaleźć można na Wikipedii pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglą­darki internetowej.


Wszelkie zmi­any zapisów poli­tyki pry­wat­ności
będą ogłaszane poprzez zmi­anę niniejszego tekstu.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3