SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

NOWOŚĆ NA RYNKU SZKOLENIOWYM! TERAZ W FORMULE OTWARTEJ!
TOP - MBA – Edycja XXIX. Zarządzanie operacyjno-wdrożeniowe. 6-dniowe kompendium dla menedżerów wyższego szczebla zarządzania


Zapisz się - karta zgłoszenia


Szkolenie w pliku pdf


Sesja I - Warszawa, 28-29 listopada 2018 r.
Sesja II - Warszawa, 17-18 grudnia 2018 r.

Sesja III - Warszawa, 14-15 stycznia 2019 r.


Wybrane opinie Uczestników:

"Warsztat był skoncentrowany na praktycznym zastosowaniu teorii zarządzania. Bardzo pozytywnie oceniam scenki sytuacyjne."
Paweł - branża reklamowa
"Zupełnie nowe podejście do tematu zarządzania! To dopiero pierwszy etap a już nie mogę doczekać się kolejnych zajęć!"
Tomasz - branża: zaawansowana technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywcza metali kolorowych
"Bardzo kompetentni wykładowcy!"
Jerzy - osoba prywatna
„Inspirujące!"
Adam - branża: komponenty dla sektora motoryzacyjnego/ chemia
"Zmiana sposobu myślenia"
Roma - branża usług dla innych przedsiębiorstw
"Niezwykle ciekawe, zaskakujące treści z potencjałem wdrożenia w rzeczywistej działalności zawodowej"
Maciej - branża reklamowa
"Praktyka! Bardzo interesujące"
Wacław - Administracja publiczna

Dla kogo?

 • Kadry zarządzającej wyższego szczebla zarządzania
 • Właścicieli firm

Co zyskasz?

 • najwyższy poziom kompetencji kierowniczych
 • kluczowe, nowoczesne narzędzia wywierania wpływu
 • zaawansowany system zarządzania czasem
 • umiejętności budowania skutecznego zespołu

CELE GŁÓWNE WARSZTATÓW:

 • Podwyższanie kompetencji kadry zarządzającej poprzez zdobycie wiedzy menedżerskiej pozwalającej budowad przewagę rynkową przez firmę.
 • Zbudowanie świadomości jakie czynniki decyduję o konkurencyjności firmy w dobie „Nowej Normalności” i jak ważny jest czynnik ludzki w dobie rynku wysokiej konkurencji.
 • Rozumienie jak maksymalizowad wartośd potencjału ludzkiego firmy poprzez podniesienie kompetencji jak i motywacji jednostki jak i zespołów.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie:

 • Zmiany rynkowe w Polsce i ich konsekwencje dla firm
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej - zamiana Sustainable Competitive Advantage na Transient Advantage
 • Na czym opiera się budowanie konkurencyjności firm w „Nowej normalności”? d. Umiejętności menedżera konieczne do skutecznego działania w gospodarce wysokokonkurencyjnej


2. Role i funkcje menedżera.


3. Podstawowe elementy do odniesienia sukcesu jako menedżer (S=A+M+O)

 • Kompetencje do przewodzenia
 • Motywacja do przewodzenia
 • Możliwość przewodzenia


4. Skuteczne zarządzanie - kluczowe aspekty:

 • Osiąganie celów organizacji (nastawienie na wyniki/realizację celów)
 • Praca POPRZEZ ludzi (delegowanie), ale WRAZ z ludźmi (zarządzanie partycypacyjne, motywowanie)
 • Optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów firmy (optymalizacja vs. minimalizacja kosztów, Całkowity Koszt Biznesowy i Koszt Alternatywy vs. Koszt Księgowy, Myślenie i Działanie Systemowe)
 • Równoważenie Skuteczności i Wydajności (błąd perfekcjonizmu, koncept Kompas vs. Zegar, Zasada Pareto - 80/20, Pewnik Menedżerski
 • Proaktywność a Reaktywność - ważnośd przewidywania zmian w zewnętrznym otoczeniu biznesowym jak i wewnątrz firmy; planowanie


5. Siedem kluczowych kompetencji menedżera:

 • Nacisk na osiąganie celów – SKUTECZNOŚĆ
 • BUDOWANIE POTENCJAŁU firmy.
 • Określanie STANDARDÓW i KONSEKWENTNE ROZLICZANIE z nich.
 • ŚWIADOME zarządzanie – umiejętne WYWIERANIE WPŁYWU.
 • INTERPERSONALNE rozumienie ludzi.
 • Rozumienie wewnętrznych UWARUNKOWAO firmy.
 • Bycie PRZYWÓDCĄ - skuteczne uruchamianie zespołów.
 • Trzy obszary pracy menedżera: zadanie (wyniki), jednostka, zespół
 • Jak skutecznie uruchamiad najważniejszy zasób każdej firmy – ludzi.
 • Gdzie menedżer powinien inwestowad swój czas? (zasada 70/20/10)
 • Dwa priorytetowe zadania w pracy menedżera (nastawienie wyniki + budowanie potencjału do produkcyjnego firmy/ludzi – koncept P/PP)


6. Model Nowoczesnego Zarządzania:

 • Motywacja i Konsekwencja Menedżerska (MiKM)
 • Myślenie i Działanie Systemowe – MiDS
 • Zarządzanie Partycypacyjne


7. Na czy opiera się moc sprawcza menedżera?

a) Pięć rodzajów mocy sprawczej:

 • moc zajmowanego stanowiska
 • moc nagradzania
 • moc karania
 • moc eksperta
 • moc jednostki/charyzmy

b) Pokora menedżerska – rozumienie swojej roli w stosunku do podopiecznych
c) Pięd elementów Inteligencji Emocjonalnej menedżera
d) Funkcja menedżera - przywilej czy odpowiedzialnośd?
e) Odwrócona struktura organizacyjna – Do czego menedżer traci prawo?
f) Świadome zarządzanie i umiejętne wywieranie wpływu
g) Menedżer „szanowany” vs. „lubiany”
h) Najczęstsze przyczyny problemów z podopiecznymi
i) Typowe „choroby menedżerskie”:

 • Syndrom „ja wiem lepiej” („Maven” Syndrome)
 • Syndrom „perfekcjonisty” („Perfectionist” Syndrome)
 • Syndrom „mikrozarządzania” (Micromanagement Syndrome)
 • Syndrom „wąskiego gardła” („Bottleneck” Syndrome)
 • Syndrom „bycia zajętym“ zamiast skutecznym („Busyness” Syndrome)


8. Motywowanie:

 • Zarządzanie Partycypacyjne i zamiana sposobu budowania motywacji z podejścia „Nagroda i Kara” na „Motywacja i Konsekwencja Menedżerska” (MiKM)
 • Cztery podstawowe teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie (Masłow, Herzberg, Percepcji, Celów)
 • Czym różni się motyw od motywacji i jaki ma wpływ na efektywnośd pracy osoby.
 • Siła motywacyjna nagród zewnętrznych i wewnętrznych
 • Ważnośd dopasowania osoby do stanowiska
 • Poprawne rozumienie co znaczy termin „kontrolowad” w zarządzaniu
 • Czym się różni „Wsparcie” menedżera od „Kontroli”?
 • Pracownik czy Współpracownik? 


9. Podstawowe narzędzia świadomego wywierania wpływu przez menedżera:
a) Pokora menedżerska – rozumienie swojej roli w stosunku do podopiecznych
b) Pięd elementów Inteligencji Emocjonalnej menedżera

 • Rynek pracownika a pracodawcy
 • Rola działu HR w osiąganiu przewagi konkurencyjnej firmy
 • Atrakcyjnośd pracodawcy (Employer branding)
 • Świadomy dobór przy rekrutacji - postawa czy kompetencje
 • Najczęstsze oczekiwania pracodawców na wysokokonkurencyjnych rynkach w stosunku osób rekrutowanych do pracy
 • Skuteczne selekcja - które wyznaczniki warunkują sukces po selekcji kandydat
 • Skutecznie sposoby sprawdzania rzeczywistych kompetencji kandydata
 • Zatrudnianie z myślą o przyszłych potrzebach
 • Zawarcie „kontraktu” – określenie jasno mierników pracy, zakresu obowiązków, odpowiedzialności, decyzyjności oraz oczekiwań menedżera w momencie zatrudniania
 • Realistyczny Opis Pracy (Realistic Job Preview)
 • Cztery elementy skutecznego wdrażania pracownika
 • Typowe błędy w trakcie rekrutacji i wdrażania

c) Zasadnicze etapy procesu rekrutacji
d) Przeprowadzanie pracowników przez zmiany

 •  Zasady zarządzanie zmianą – Myślenie i Działanie Systemowe
 •  Przełamywanie barier do zmian
 •  Krzywe zmiany
 •  Zasada 20/60/20
 •  Stosowanie Mechanizmu Akceptacji
 •  Cztery filary reagowania w sytuacji kryzysowej
 •  Stosowanie Komunikacji Nieantagonizującej i zasady Dwóch Zadao menedżera w negatywnej reakcji na zmiany
 •  Symptomy braku lub niewłaściwego delegowania
 •  Typy barier w delegowaniu zadao
 •  Zasady delegowania
 •  6 poziomów delegowania
 •  Typowe błędy w delegowaniu zadao (m.in. „Spotkanie menedżera z małpą”)

e) Delegowanie
f) Feedback

 • Ważnośd feedbacku w wypełnianiu Dwóch zadao menedżera: ciągłe budowanie/podnoszenie kompetencji i motywacji podopiecznych
 • Ważnośd posiadania standardów/procedur/KPI’s
 • Rozumienie jak „łapanie na dobrym” – chwalenie - podnosi skuteczność i wydajność podopiecznego (zasada 80/20)
 • Umiejętne korygowanie błędów - reagowanie na błąd w delegowanym zadaniu przy różnej reakcji pracownika (widzi, nie widzi, nie chce widzieć)
 • Stosowanie Komunikacji Nieantagonizującej i zasady Dwóch Zadao menedżera w trakcie feedbacku
 • Zasady i narzędzia wywierania wpływu na drugiego człowieka

g) Spotkania rozwijające pracowników – okresowe spotkania ewaluacyjne

 • Cele spotkania rozwijającego
 • Częstotliwośd Spotkao Rozwijających - tzw. Cykl Ewaluacyjny
 • Różnica pomiędzy spotkaniem “osądzającym” a “rozwijającym”
 • Sześć etapów spotkania rozwijającego
 • Typowymi błędy i problemy związane ze spotkaniami ewaluacyjnymi (zamiast rozwijającymi)   

h) Stosowanie Pochwały

 • Trzy zasadnicze elementy pochwały
 • Zasady udzielania pochwały
 • Cele reprymendy
 • Stosowanie Komunikacji Nieantagonizującej i zasady Dwóch Zadao menedżera podczas udzielania reprymendy
 • Typowe błędy w stosowaniu reprymendy
 • Zasady udzielania reprymendy
 • Radzenie sobie z agresywnymi podopiecznymi
 • Rozumienie gdzie leży problem z pracownikiem (problem kompetencji czy postawy)
 • Zasady prowadzenia spotkania korygującego
 • Nastawienie menedżera do pracownika stwarzającego problemy
 • Najczęstsze przyczyny konfliktów w zespole
 • Rozumienie strategii zarządzania konfliktem w zespole przez menedżera
 • Jak przeciwdziaład konfliktom
 • Stosowanie Komunikacji Nieantagonizującej i zasady Dwóch Zadao menedżera w sytuacji zarządzania konfliktem
 • Warunki fizyczne (doceniające vs „przy okazji”)
 • Wpływ konkretności pochwały na autorytet menedżera oraz rozwój
 • Kompetencji i motywację podopiecznego w obecności grupy vs. indywidualnie
 • Koniecznośd pochwały sprawiedliwej personalnie i społecznie

i) Stosowanie Reprymendy Motywacyjnej
j) Spotkania korygujące i zwalnianie pracowników
k) Zarządzanie konfliktem w zespole

12. Komunikacja Menedżerska jako kluczowe narzędzie świadomego wywierania wpływu na podopiecznych i ich motywowania

 • Mózg człowieka a komunikacja - mózg automatyczny i mózg współczesny
 • Kluczowe zasady skutecznej komunikacji menedżerskiej
 • Zasada „Miękko do ludzi, twardo do problemu”
 • Komunikacja NieantagonizującaTM i Mechanizm AkceptacjiTM
 • Pięć poziomów słuchania
 • Typowe błędy komunikacji menedżerskiej

13. Narzędzia efektywności menedżerskiej
a) Triada Planowania menedżerskiego

 • Planowanie Strategiczne - „Kierunek”
 • Zarządzanie projektami - „Organizacja ruchu”
 • System Zarządzania Czasem - „Rozkład jazdy
 • Paradygmat / Zmiana Paradygmatu
 • Proaktywnośd vs. reaktywnośd (Proactivity vs. Reactivity)
 • Ustalanie a Wdrażanie Priorytetów
 • Koszt alternatywy (Opportunity Cost)
 • Całościowy koszt biznesowy
 • Zasada Pareto (80/20), Pewnik menedżerski
 • Produktywność a Potencjał Produkcyjny (P/PP)
 • Skuteczność (Effeciveness)
 • Wydajność (Efficiency)

b) System Zarządzanie Czasem (SZC) czyli Zarządzanie sobą i wydarzeniami w czasie
c) Cztery generacje Systemu Zarządzania Czasem
d) Kluczowe koncepty SZC i ich stosowanie w praktyce:

 • Koncept „Kompas i Zegar” xi. Synergia
 • Zasada Wygrany-Wygrany (Win-Win)
 • Trzecia Alternatywa (Third Alternative)
 • Macierz Eisenhowera / Macierz Coveya
 • Typy osobowości negatywnie wpływające na produktywność
 • Cykle produktywności
 • Zasady planowania dnia
 • Zasady prowadzenia terminarza
 • Produktywne spotkania
 • Czynniki wpływające negatywnie na produktywność


14. Przywództwo

 • Rola lidera a rola menedżera
 • Ocena kompetencji przywódczo-zarządczych
 • Priorytety lidera - nastawienie „na człowieka” czy „na zadania”
 • Model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda
 • Legendy biznesu o przywództwie
 • Osiem reguł przywództwa wg. Jacka Welcha
 • Osiem reguł skutecznego menedżera wg. Petera Druckera
 • Budowanie i przewodzenie zespołowi
 • Grupa a zespół
 • Fazy rozwoju zespołu i jego efektywność
 • Dostosowywanie stylu zarządzania do fazy budowania zespołu
 • Komu menedżer powinien poświęcad najwięcej czasu - zasada 70/20/10 (Jack Welch)
 • Zarządzanie sytuacyjne zespołem - trajektoria budowania zespołu oraz dostosowywanie stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji

Metody szkoleniowe:

Warsztaty prowadzone są według zasady Wykład-Praktyka w następujących proporcjach: 

 • Wykład (inspiracja) poparta praktycznymi przykładami z życia – 40%
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, odgrywanie ról, zastosowanie nabytych wiedzy i umiejętności do własnej praktyki, samoanalizy – 60%


Komentarz:

Ekonomia turbulencji, na którą składają się pojęcia chaosu i nielinearności, to wyzwanie dla dzisiejszego świata zarządzania. Zmiany pokoleniowe – nadchodząca dominacja na rynku pracy myślących i działających bardzo inaczej Pokolenia Y i Pokolenia Z – to jedna z największych barier rozwojowych dla dzisiejszych organizacji zarządzanych przez Pokolenie X. Większość stereotypów zarządczych odchodzi dzisiaj do lamusa. Budowanie relacji nie definiuje sprzedaży, rozpoznanie potrzeb klienta prowadzi jedynie do wegetacji, a klasyczne ofertowanie to „średniowiecze biznesu”. Świat wysoce konkurencyjny, dysponuje już wiedzą i narzędziami, które pozwalają stawiać skutecznie czoła tym wyzwaniom. Europa musi „gonić” ten świat. Polska to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów na Starym Kontynencie. TOP MBA to nowoczesny, adoptowany z rynku amerykańskiego, z dostosowaniem do realiów Polski i Europy, program rozwoju kompetencji menedżerskich w oparciu o wiedzę i narzędzia, których większość nie zawierają europejskie programy regularnych studiów MBA. Z tego programu skorzystały już tysiące Właścicieli firm, Prezesów, Członków Zarządów, Dyrektorów i kluczowych Menedżerów w Polsce. Zajęcia prowadzone są przez przedsiębiorców, praktyków biznesu i jednocześnie charyzmatycznych trenerów z rzeczywistym wieloletnim doświadczeniem zarządczym w Stanach Zjednoczonych, a przez ostatnie lata w Europie. To jedyny taki program w Polsce – program konkretów odnoszących się do obecnej sytuacji rynkowej. Podchodzisz sceptycznie do tego stwierdzenia? Masz prawo. Jednocześnie sprawdź, dowiedz się o szczegóły. – zrozumiesz, dlaczego te słowa są wiarygodne.

Uczestnicy obecnej edycji szkolenia TOP MBA

      

Prowadzący:

Krzysztof Sarnecki

Przedsiębiorca, doradca wielu zarządów dużych firm. Połowę życia spędził w Stanach Zjednoczonych, a drugą w Europie. Ma za sobą ponad tysiąc procesów negocjacyjnych, z czego połowa międzynarodowych. Trener negocjacji o niezwykłej charyzmie z rzadką umiejętnością skutecznego przekazywania wiedzy.

Ekspert w zakresie budowania przewagi rynkowej firm, marketingu i sprzedaży. Inspirator i konsultant zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm. Prezenter i zawodowy mówca.

Z jego doświadczeń, w różnego rodzajach programach i konferencjach, skorzystało już ponad 500.000 osób w Polsce.
Jest absolwentem University of Illinois, The UIC Institute for Entrepreneurial Studies w Chicago i programu MBA w Lake Forest Graduate School of Management (Lake Forest, Illinois). Założyciel i przez 20 lat Prezes Academy of Business & Career Development w Chicago. Współpracuje z wieloma czołowymi firmami w Polsce i za granicą w dziedzinie transformacji, zarządzania partycypacyjnego oraz IV Generacji Sprzedaży. Twórca V Generacji Sprzedaży. Konsultant, trener i coach kilkunastu tysięcy członków zarządów i menedżerów. Jeden z nielicznych zawodowych negocjatorów w Polsce.

 

Tomasz Zambrzycki

Konsultant i trener w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta dla firm w Stanach Zjednoczonych oraz od 2011 roku także dla polskich firm. Analityk i agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm.

Wykładowca MBA Zarządzania Międzynarodowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych i prowadzeniu własnej działalności biznesowej w Stanach Zjednoczonych. Współzałożyciel Business Growth Consultants i Academy of Business and Career Development w Chicago. Absolwent Szkoły Biznesu Loyola University.

 

Obszary kompetencji:

Planowanie strategiczne

Czy Twoja firma „cierpi na przeciętność”, tj. brak wyraźnego zdefiniowania komu i czym służy, a przez to silnego pozycjonowania się w stosunku do konkurencji w umysłach klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych? W obecnej sytuacji rosnącej konkurencji, brak rzetelnej odpowiedzi na dwa najważniejsze strategiczne pytania: „Kto jest moim najlepszym klientem?” oraz „Dlaczego ten klient ma wybrać moją firmę, a nie firmę konkurencji?”, to przyczyna upadku wielu firm. Porozmawiamy jak to zmienić.

Zarządzanie operacyjne

Przy silnie malejących marżach, teraz, bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości liczy się skuteczność i wydajność KAŻDEJ osoby w firmie, a zwłaszcza osób mających kontakt z klientem. Każdy nieobsłużony lub źle obsłużony klient to strata dla firmy. Pomnożona przez liczbę dni działania firmy w roku to … przerażenie nie tylko dyrektora finansowego. Często np. w hotelu ważniejszą osobą od dyrektora marketingu, staje się osoba recepcjonisty. To ona uwiarygadnia obietnicę złożoną w reklamie. Jak więc zrobić, aby każda osoba w firmie pracowała z takim zaangażowaniem jak jej Prezes? Zapytaj mnie nie czy, lecz jak to jest możliwe.

Sprzedaż

Kiedyś bycie dobrym sprzedawcą polegało na dostępie do producentów. Potem na posiadaniu tzw. dobrych relacji z klientem. Dlaczego więc, kiedy era nadwyżki popytu nad podażą minęła, niewielu handlowców zmienia swój warsztat, a „pułapka prezentacyjna” to nadal standard rozmowy sprzedażowej? Jak przestać być kosztem, a zacząć być opłacalną inwestycją dla klienta? Dlaczego trzeba przestać sprzedawać, a powodować, aby klient chciał kupić?

Profesjonalna obsługa klienta

Uśmiechnięte twarze osób obsługujących klientów to zasadnicza zmiana, która dokonała się w ostatnich latach w naszym kraju w dużej liczbie firm. Czy wystarczająca? Co dzieje się z mile uśmiechająca się osobą w przypadku problemu? Klient ma zawsze rację!? NIE, lecz klient jest zawsze klientem. Czy Twoi ludzie mają prawdziwie profesjonalne umiejętności? Czy stosują Komunikację Nieantagonizującą i Mechanizm Akceptacji. Czy powodują, że klient wraca i poleca Twoja firmę? Osoby mające kontakt z klientem u naszych klientów już tak!

 

Przemysław Kaźmierczak

Konsultant i Trener sprzedaży. Doświadczony menedżer z zakresu sprzedaży oraz budowania i zarządzania zespołami sprzedażowymi.

Posiada olbrzymie doświadczenie w sprzedaży produktowej oraz usług.
Ekspert w dziedzinie jakości obsługi klienta oraz budowania trwałych relacji biznesowych.
Jego kariera zawodowa to droga od przedstawiciela handlowego 25 lat temu po dyrektora zarządzającego firmami w ciągu ostatnich 10 lat.
Posiada doświadczenie zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach jak i w środowiskach międzynarodowych : CVS Boco, Renault Polska, Henry Kruse Polska, Metsa Tissue, Teamdress GesmbH Hamburg,  dla których budował struktury sprzedaży w Polsce.
Praktyk w działaniu, skuteczny manager z nieprzeciętnymi umiejętnościami wdrażania nowoczesnych metod zarządzania i sprzedaży.Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

Uczestnictwo jednej osoby z danej Organizacji: 5.200,00 PLN +VAT 

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>  

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty 

Zapisz się - karta zgłoszenia 

Prawa Autorskie Copyright © 2017 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3