SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

PRAWA RĘKA SZEFA 6.
Prawne aspekty funkcjonowania sekretariatu i biura zarządu.
MEDIA GUARD czyli Asystentka medialna - budowanie efektywnych kontaktów z mediami, ochrona wizerunku szefa i firmy w sytuacji kryzysowej

Warszawa, 26-27 marca 2018 r.

Program

Dzień 1: Prawne aspekty funkcjonowania sekretariatu i biura zarządu


1. Wprowadzenie

 • hierarchia aktów prawnych w przedsiębiorstwie
 • wyszukiwanie przepisów prawnych, wzorów pism, dokumentów
 • nowoczesne narzędzia prawne 
 • czytanie aktów prawnych, dokumentów, umów
 • terminologia prawnicza 


2. Rejestry  (wpis, skutki wpisu, źródło informacji, wnioski, dokumentacja, obowiązki)

 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej  
 • Krajowy Rejestr Sądowy 


3. Elementy prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego – podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstw


4. Charakterystyka form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej - jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej


a) umowa / statut spółki, regulaminy funkcjonujące w spółce     
b) odpowiedzialność za zobowiązania w spółce     
c) struktura spółek kapitałowych, zasady funkcjonowania, obsługa organów spółki   


Zarząd:

 • zasady reprezentacji spółki
 • mandat i kadencja członków zarządu
 • uchwały zarządu
 • zwoływanie posiedzeń zarządu
 • prawa i obowiązki członka zarządu

Rada nadzorcza:

 • prawa i obowiązki rady nadzorczej i jej poszczególnych członków
 • pojęcie i zasady sprawowania stałego nadzoru oraz czynności nadzorczych
 • mandat i kadencja członków rady nadzorczej
 • kompetencje zarządu i rady nadzorczej a ich wzajemne relacje

Komisja rewizyjna: Walne zgromadzenie

 • uchwały (kompetencje)
 • zasady działania
 • przerwy w obradach
 • wpływ na uchwały innych organów


5. Pełnomocnictwo i prokura (rodzaje, zakres swobody działania, prawa i obowiązki, skutki braku pełnomocnictwa/prokury, jak sprawdzać prokurę / pełnomocnictwo, zasady udzielania i odwoływania, rejestr pełnomocnictw w przedsiębiorstwie)


6. Umowy gospodarcze

  • Tryby i formy zawierania umów (m.in. oferta, negocjacje, aukcja, przetarg; list intencyjny, umowa przedwstępna, pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zamówienie)  
  • Dokumenty wpływające do przedsiębiorstwa, na które należy zwrócić szczególną uwagę. 
  • Jak prawidłowo konstruować i sprawdzać umowy? Jak dobrać odpowiedni wzór umowy do konkretnej sytuacji?
    
   • zasada swobody umów   
   • rodzaje umów  
   • cechy szczególne umów  
   • modyfikacje umów   
   • wzorce umowne
   • załączniki, aneksy
  •  
  • Jak unieważnić umowę?
  • Klauzule niedozwolone w umowach - jak je wyszukiwać?  
  • Klauzula rebus sic stantibus w umowie - czy zawsze należy wykonać umowę? 
  • Kto może podpisywać umowy - pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja spółki 
  • Sposoby zabezpieczania prawidłowego wykonania umowy (niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy)
  • Metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, polubowne, mediacja, koncyliacja) - jak przygotować umowy na potencjalne spory
  • Jak skutecznie egzekwować wykonanie umowy / należne płatności 


7. Tajemnica handlowa   


8. Ochrona danych osobowych     


9. Ochrona wizerunku firmy i pracowników  


10. Dokumentacja spółki i obowiązek jej przechowywania 


Dzień 2: Pierwsza linia obrony - MEDIA GUARD czyli Asystentka medialna. Zasady pracy profesjonalnej asystentki/ asystenta medialnego, budowanie efektywnych kontaktów z mediami, ochrona wizerunku szefa i firmy w sytuacji kryzysowej, wsparcie w przypadku ataku czarnego PR i hejtu w internecie.

Komentarz:

Warsztat adresowany jest dla sekretarek i asystentek (asystentów), o wysokim poziomie umiejętności zawodowych, pragnących dodatkowo rozszerzyć swoje profesjonalne możliwości poprzez poznanie oraz warsztatowe utrwalenie sposobów oraz narzędzi umożliwiających swobodne poruszanie się w sytuacjach wymagających efektywnej współpracy z mediami. Skupimy się przede wszystkim na sytuacjach w których wymaga się od asystentek wyspecjalizowanych umiejętności medialnych (konferencje, prezentacje, briefingi, spotkania z mediami) oraz pożądanych reakcji na sytuacje kryzysowe czy ataku czarnego PR lub hejtu w sieci na wizerunek firmy.

W trakcie warsztatu przekażemy praktyczne narzędzia:

  • jak chronić szefa/ firmę przed mediami w sytuacji kryzysu,
  • jak umawiać bezpieczne wywiady i zadbać o pozytywny wizerunek firmy,
  • jak „asekurować” przedstawiciela firmy podczas rozmowy z pracownikiem mediów.

Warsztat ma charakter wybitnie praktyczny i odbywa się w małych grupach ze względu na dużą ilość i intensywność ćwiczeń - także z wykorzystaniem nagrań kamerowych i ich analizy.

Program

1. Pierwszy kontakt z mediami:

   • ustalanie zasad, terminu i przebiegu spotkania, wywiad o dziennikarzu.

2. Przygotowanie szefa (lub przedstawiciela firmy) do wywiadu:

   • przygotowanie wypowiedzi, komunikatu,
   • Q & A (questions and answers),
   • atrakcyjna „setka” czyli jak zbudować atrakcyjny komunikat w krótkiej formie,
   • budowa komentarza czy krótkiego wystąpienia przed publicznością,
   • dobranie stroju i wizerunku do sytuacji wywiadu medialnego,
   • wybranie najbardziej korzystnego miejsca do nagrania, na co zwrócić uwagę?
   • rozgrzewka dykcyjna.

3. Dbałość o wizerunek szefa/ firmy - firmy podczas wystąpienia - wywiadu:

   • zachowanie przed i za kamerą (pułapki i niebezpieczne sytuacje - jak ich uniknąć?),
   • postawa podczas wywiadu, gestykulacja, stabilizacja wzroku – zestaw najpotrzebniejszych porad tworzących spójny i profesjonalny wizerunek przed kamerą,
   • jak odpowiednio siedzieć podczas nagrania,

4. Asekuracja podczas wywiadu:

   • dobór najlepszego miejsca dla media guarda,
   • techniki interwencyjne przy próbach dziennikarskiej manipulacji,
   • sztuczki nieuczciwych dziennikarzy czyli jak rozpoznawać próby manipulacji i odczytywać prawdziwe intencje – vademecum media guarda,
   • punkt kluczowy - kiedy pada najważniejsze pytanie?
   • bezpieczne zakończenie spotkania, przy jeszcze włączonej kamerze.

5. Sytuacja kryzysowa w firmie, rola i zadania media guarda:

   • przygotowanie do spotkania z mediami w sytuacji kryzysowej,
   • jak zbudować i przekazać oświadczenie oraz jak uniknąć odpowiedzi na niewygodne pytania,
   • techniki prowadzenia rozmów telefonicznych w sytuacji kryzysowej,

6. Media społecznościowe i internet - jak wspierać szefa podczas ataku w sieci, jak walczyć z hejtem w sieci.

7. Blok ćwiczeń:

   • budowanie komunikatu czyli wypowiedzi trwającej około minuty,
   • budowanie skutecznych „setek” czyli krótkich wypowiedzi,
   • stylizacja postawy podczas wywiadu na stojąco i pozycji podczas wywiadu na siedząco,
   • składanie oświadczenia w sytuacji kryzysowej.

8. ANALIZA CASE STUDY :

   • wystąpienie w mediach – w sytuacjach specjalnych, gdy zabrakło media guarda – najważniejsze zasady,
   • ataki w internecie – skuteczne i szybkie sposoby reakcji.

Prowadzący skupi się przede wszystkim na realnych sytuacjach, które miały i zwykle mają miejsce w pracy profesjonalnego media guarda (asystenta medialnego). W trakcie warsztatu zaprezentowane będą prezentacje multimedialne i wykład przeplatany nagraniami filmowymi i analizą nagrań.

Uczestnicy otrzymają specjalnie przygotowany przez prowadzącego autorski poradnik do samodzielnej analizy i pracy.

Prowadzący:

Dzień 1 - adw. Łukasz Świderek

adwokat, prowadzi Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Warszawie o profilu gospodarczym. Przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca na uczelniach wyższych, od wielu lat prowadzi wysoko oceniane szkolenia dla przedsiębiorców (zrealizowanych ponad 1800 godzin dydaktycznych).

Posiada kilkunastoletnią praktykę w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – specjalizacja w zakresie prawa cywilnego (w tym w zakresie procedur reklamacyjnych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych), prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i umów), prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego; doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych, autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki) m.in. :


książki:

 • "Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I i II
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach", wyd. I, II, III, IV
 • „Prokura” - "Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego" - Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV

Artykuły:

 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”
 • „Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze”
 • „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”
 • „Czy faktura VAT jest wystarczająca, by udokumentować wniesienie wkładu do spółki cywilnej lub handlowej”
 • "Arbitraż - alternatywa dla sądownictwa powszechnego"
 • "Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej - nowe możliwości"


Dzień 2 -  
Sławomir Matczak

Dziennikarz - według klasyfikacji telewizyjnej - starszy redaktor. Zrealizował ponad 10 tys. relacji do serwisów informacyjnych oraz kilkadziesiąt reportaży. Wydawca ponad 2500 programów studyjnych w Panoramie TVP2 i TVP Info. Wie jak pisać komunikaty i jak rozmawiać w mediach i z mediami.

Aktor - realizuje szkolenia z dykcji i występów publicznych. Absolwent warszawskiej PWST, aktor Teatrau Polskiego w Warszawie. Wie jak wykonać gest, który ma znaczyć to co chcemy. Wie jak mówić wyraźnie i co zrobić by nie stracić głosu.

Prezenter - prowadził kilkadziesiąt dyskusji panelowych i konferencji organizowanych przez stowarzyszenia przedsiębiorców , oraz ponad 100 prezentacji multimedialnych na inne tematy niż prowadzone szkolenia medialne.

Szkoleniowiec - od 1998 roku realizuje konsultacje z zakresu skutecznej informacji, głównie: umiejętności występowania przed kamerą , budowania przekazów dla mediów, techniki mowy, prezentacji oraz współpracy z dziennikarzami. Pokazuje jak walczyć z tzw. czarnym PR-em i manipulacją oraz przedstawia specyfikę współczesnych mediów, które coraz częściej kreują rzeczywistość. Pokazuje jak przygotować dla mediów atrakcyjny komunikat czy wypowiedź. Uczy jak nie dać się zmanipulować pracownikowi mediów, który przyjechał z tezą i jak współpracować z "media guardem" czyli ochroniarzem medialnym . Doradza jak działać w sytuacjach kryzysowych, konsultuje Q&A czyli odpowiedzi na trudne pytania zadawane w takich sytuacjach. Przygotowuje rzeczników prasowych i zarządy firm do działania w sytuacjach kryzysowych.

Dotychczas przeprowadził na rynku ponad 500 szkoleń zamkniętych i kilkadziesiąt otwartych. Wykładowca - od 2009 roku prowadzi zajęcia na podyplomowych wydziałach dziennikarstwa i PR uczelniach w Poznaniu, Katowicach i Krakowie oraz wykłady w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz Polskim Instytucie Dyplomacji.

Wolontariusz - W 2015 roku utworzył wraz z przyjaciółmi Fundację „ Mała Polska w Nepalu” i odbudowuje zniszczone podczas trzęsienia ziemi w kwietniu 2015 roku drogi, ujęcia wody, szkoły i domy Nepalczyków oraz buduje we wsi Dumre niedaleko Kathmandu Dom Polski - miejsce przeznaczone dla wolontariuszy, głównie lekarzy i nauczycieli z Polski oraz ośrodek promocji kultury polskiej

Koszt uczestnictwa:

1.250 PLN + VAT - udział w dwóch dniach szkoleniowych

700 PLN + VAT - udział w jednym, wybranym dniu szkoleniowym


Druga i kolejna osoba z jednej firmy: 20% rabatu

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Formularz oświadczenia>>  

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność nadesłanych kart zgłoszenia.

W ramach szkolenia zapewniamy:

   • organizację szkolenia i poprowadzenie zajęć przez trenera;
   • materiały szkoleniowe;
   • certyfikat ukończenia szkolenia;
   • serwisy kawowe i obiad

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3