SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Praca cudzoziemców w Polsce po zmianach od 1.01.2018 r. Nowe zezwolenia na pracę, certyfikat rezydencji oraz nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa”. Konsekwencje natury podatkowej (PIT-11, IFT-1/R) i zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (ZUS, karta EKUZ)

Poznań, 23 stycznia 2018 r.

Warszawa, 5 luty 2018 r.


Ustawa zmieniająca przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców została podpisana przez Prezydenta RP, a zasadnicze jej przepisy weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym konstruuje nowe zezwolenie na pracę sezonową i nowe oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a także obowiązek wniesienia opłaty za wydanie tych dokumentów.

Zmiany przepisów prawa są bardzo poważne i wymagają gruntownego omówienia. Nowa wiedza jest niezbędna wszystkim, którzy zajmują się kwestiami zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a szczególnie pracodawcom.


I. Uwagi wstępne na temat dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy.


1. Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE, EOG i Szwajcarii. 2. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, a zasada ochrony rodzimego rynku pracy, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie: systemu zezwoleń i oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ze „Wschodu”. 


II. Praca cudzoziemców w Polsce – wprowadzenie od 2018r. nowych zezwoleń na pracę sezonową i nowej procedury „uproszczonej”, czyli zatrudnianie na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz zmiany dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów.


1. Przełomowe zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych:

 1. Jak odróżnić pracę sezonową od prac innego rodzaju – definicja.
 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową.
 3. Pochodzenie cudzoziemców, a zezwolenia na pracę sezonową (obywatelstwo cudzoziemca).
 4. Organ prowadzący postępowanie i procedura uzyskiwania zezwolenia.
 5. Zawartość wniosku o wydanie zezwolenia.
 6. Treść zezwolenia.
 7. Opłata za wydanie zezwolenia.
 8. Terminy rozpatrzenia sprawy wydania zezwolenia – ile trzeba czekać ?
 9. Okres ważności zezwolenia.
 10. Zmiana zezwolenia.
 11. Przedłużenie zezwolenia.
 12. Przesłanki odmowy wydania zezwolenia – co jest przedmiotem badania organów ?
 13. Cofnięcie zezwolenia.
 14. Obowiązki podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi po uzyskaniu zezwolenia.
 15. Wymagania ustawowe dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym – treść umów i sposób ich zawierania.
 16. Obowiązki informacyjne związane z realizacją zezwolenia na pracę sezonową.
 17. Limity wydawania zezwoleń na pracę sezonową.
 18. Tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym.


2. Przełomowe zmiany dotyczące stosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – zaostrzenie wymagań przy stosowaniu zatrudnienia w ramach „procedury oświadczeniowej” :

 1. Pochodzenie cudzoziemców (obywatelstwo) i wykonywany zawód, a stosowanie procedury oświadczeniowej.
 2. Rodzaj pracy możliwy do wykonywania w procedurze oświadczeniowej.
 3. Elementy składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 4. Wygaszanie „starych oświadczeń”.
 5. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy
 6. cudzoziemcowi.
 7. Organy właściwe w procedurze oświadczeniowej.
 8. Warunki wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.
 9. Odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń i odwołanie od tej decyzji administracyjnej.
 10. Obowiązki informowanie pracodawcy dotyczące podjęcia lub niepodjęcia pracy przez cudzoziemca oraz uprawnienia informacyjne cudzoziemca.
 11. Limity rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.
 12. Tworzenie rejestrów oświadczeń i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym.


3. Zmiany przepisów prawa dotyczące wydawania przez wojewodę zezwoleń na pracę.

 1. Nowe sytuacje wymagające uzyskania zezwolenia na pacę.
 2. Zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 3. Przesłanki dla: odmowy wydania zezwoleń na pracę, zmiany zezwoleń i cofnięcia zezwoleń.
 4. Tworzenie rejestrów pracy i przetwarzanie oraz udostępnianie danych organom państwowym.


4. Zasady na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – sygnalizacja najważniejszych kwestii.

 1. Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
 2. Kryteria: miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.
 3. Zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (rezydenci) i ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenci) - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.
 4. Znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego rezydentów i nierezydentów. 
 5. Certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.
 6. Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej określone w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.    
 7. Technika rozliczenia podatkowego umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło zawartych z cudzoziemcem – kiedy zaliczki na podatek, a kiedy podatek zryczałtowany ?
 8. Podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce (PIT-11, IFT-1/R).
 9. Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią.
 10. Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie A1.
 11. Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych.
 12. Problematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS i NFZ i podstawy poboru podatku PIT, czyli co wchodzi do tej podstawy jako przychód podatkowy, a co nie (w tym kiedy należy uznać, że świadczenie nie stanowi przychodu cudzoziemca !!!), oraz wycena wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 13. Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – różnice i podobieństwa.
 14. Zasady związane z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 15. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu stosowane w przypadku pracowników zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.

Prowadzący:

Paweł Rybaczyk

Pawel Rybaczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową związaną z prawem podatkowym rozpoczął w 1995 r. pracą w Ministerstwie Finansów, gdzie do jesieni 1996 r. zajmował stanowisko Radcy w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów. Zawodowo doradztwem podatkowym zajmuje się od 1996 r. W latach 1996-2004 r. był pracownikiem w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie jako Główny Konsultant Podatkowy a później doradca podatkowy.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków bezpośrednich (podatki dochodowe CIT i PIT) i postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych związanych z podatkami dochodowymi.

Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: produkcja, handel i dystrybucja, nieruchomości, media, szkolnictwo wyższe. Uczestniczył w opracowywaniu opinii prawnych i dokumentów procesowych, a także w opracowaniu i wdrażaniu u klientów szeregu procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatków CIT i PIT (m.in. procedury dotyczące: cen transferowych, podróży służbowych, używania przez pracowników samochodów i innych składników majątku w firmie, rozliczania wydatków na reklamę i reprezentację oraz procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności).

Jest współautorem szeregu publikacji książkowych m.in.: „Prawa i obowiązki pracodawców i innych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997 r.” wyd. ISP Warszawa aktualizowana w kolejnych latach, „Komentarz do ustawy o podatku dochodowym d osób prawnych” wyd. ISP Warszawa 2004 r., „Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 r.” ISP Warszawa. Jest także autorem artykułów publikowanych m.in. na łamach: „Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych” i „Fiskus.”

Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, a dotychczas przeprowadził kilkaset szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, aparatu skarbowego i administracji państwowej, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.

Koszt uczestnictwa:

550 PLN + VAT 

Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer: (22) 201 07 75.

Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. 

Formularz oświadczenia>> 

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację szkolenia;
 • materiały szkoleniowe;
 • certyfikat ukończenia szkolenia;
 • serwis kawowy podczas szkolenia

Warunkiem uczestnictwa:

jest wysłanie załączonej karty zgłoszenia w formie skanu karty mailem: szkolenia@mayagency.com.pl

Zapisz się - karta zgłoszenia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 15 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Prawa Autorskie Copyright © 2018 GRUPA EN BLOC

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością GRUPY EN BLOC.

Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa Grupy En Bloc podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. GRUPA EN BLOC zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym GRUPY EN BLOC (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez GRUPĘ EN BLOC w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.


Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3