SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

Praca cudzoziemców w Polsce po zmianach od 1.07.2017 r. i od 1.01.2018 r. Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji i Ukrainy, nowe zezwolenia na pracę sezonową, nowa zaostrzona procedura „oświadczeniowa”, certyfikat rezydencji, zapewnienie kwaterunku pracownikom sezonowym oraz obowiązki podatkowe PIT i ubezpieczeniowe ZUS i NFZ

 

Zapisz się - karta zgłoszenia

Szkolenie w pliku pdf


Warszawa, 26 czerwca 2017 r.
Poznań, 27 czerwca 2017 r.
Wrocław, 28 czerwca 2017 r.

Program:

 1. Zarys kwestii prawnych związanych z pobytem i pracą cudzoziemców w Polsce – kiedy, komu i co będzie wolno oraz na jakiej podstawie prawnej ?
  1. Sytuacja prawna obywateli Unii Europejskiej podejmujących pracę w Polsce – prawo do pracy na zasadzie swobody przepływu osób w ramach UE, EOG i Szwajcarii, a zasada ochrony rodzimego rynku pracy.
  2. Sytuacja prawna obywateli państw trzecich podejmujących pracę w Polsce, w tym szczególna sytuacja osób pochodzących ze wschodnich krajów sąsiednich, a zwłaszcza z Ukrainy – prawo do pracy na podstawie systemu zezwoleń na pracę oraz w trybie składania oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi ze „Wschodu”.
  3. Dlaczego zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców, mimo zapowiedzi i planów ustawodawcy, nie weszły w życie 1 stycznia 2017 r. oraz jakie rozwiązania mają się pojawić od 1 lipca 2017 r., a jakie od 1 stycznia 2018 r. ?
  4. Plany wprowadzenia nowych zezwoleń na pracę i zaostrzonej procedury oświadczeniowej, a planowane przez Unię Europejską wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Gruzji i Ukrainy (ruch bezwizowy ma się pojawić już w lipcu 2017 r.) – jaki mogą mieć wpływ na zatrudnianie cudzoziemców z tych krajów ?
  5. Podleganie systemowi zabezpieczeń społecznych – zasada terytorialności i zasada stosowania jednego systemu, a zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej i poza nią
  6. Zasady ogólne, na jakich cudzoziemcy pracujący w Polsce podlegają opodatkowaniu oraz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 2. Praca cudzoziemców w Polsce – kwestie szczegółowe dotyczące uzyskiwania zezwoleń na pracę w Polsce oraz opodatkowania i podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.
  1. Plany zmian dotyczące podstawowego sytemu zezwoleń na pracę, wydawanych przez wojewodów.
  2. Plany przełomowych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców – rozbudowa sytemu zezwoleń na pracę, wymuszona dyrektywą 2014/36/UE z 2014r. o warunkach pracy sezonowej – zezwolenia na pracę sezonową wydawane przez starostów powiatowych.
  3. Wymagania dotyczące zawierania umów z cudzoziemcami na pracę sezonową i umów związanych z zapewnieniem kwaterunku pracownikom sezonowym.
  4. Plany przełomowych zmian dotyczących stosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudnienia cudzoziemców ze Wschodu (w tym z Ukrainy), bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – zaostrzenie wymagań przy stosowaniu zatrudnienia w ramach „procedury oświadczeniowej.”
  5. Analiza warunków i trybu uzyskiwania zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową oraz dostępu do polskiego runku pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – kto występuje z wnioskiem, do kogo, na jakich warunkach, zasady odpłatności, terminy rozpatrzenia spraw, co jest przedmiotem badania organów, przyczyny odmowy wydania lub uchylenia zezwolenia lub rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, przedłużenie zezwolenia na pracę, zmiana pracodawcy, gromadzenie danych w rejestrach oraz dostęp do nich i wykorzystywanie ich przez różne organy władzy, w tym przez konsulów, Policję, czy Straż Graniczną.
  6. Zasady rozpoznawania ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.
  7. Kryteria: miejsca zamieszkania, pobytu na terenie Polski, ośrodka interesów życiowych – jak je rozumieć i stosować.
  8. Zasady stosowane przy opodatkowaniu osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (rezydenci) i ograniczonym obowiązkiem podatkowym (nierezydenci) - technika rozliczenia na zasadach ogólnych oraz rozliczenia podatku w formie ryczałtu.
  9. Znaczenie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę dla prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego rezydentów i nierezydentów.
  10. Certyfikat rezydencji – istotne informacje o dokumencie i konsekwencjach jego posiadania lub braku.
  11. Zasady opodatkowania dochodów z pracy najemnej
  12. Zasady opodatkowania zagranicznych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
  13. Umowy zlecenia i umowy o dzieło – charakterystyka źródła przychodów „działalność wykonywana osobiście” w kontekście „samozatrudnienia” oraz umowy o pracę
  14. Problematyka „samozatrudnienia” – kiedy przychody osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą mogą zostać uznane za niestanowiące przychodów z działalności gospodarczej ?
  15. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców przy umowach o pracę, zlecenia i o dzieło, a rozliczenie podatkowe – zakaz odliczania niektórych składek.
  16. „Małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i umowy o dzieło – zasady opodatkowania.
  17. Rozliczenia podatkowe umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło zawartych z cudzoziemcem nieprowadzącym działalności gospodarczej – kiedy zaliczki na podatek, a kiedy podatek zryczałtowany ?
  18. Podatkowe obowiązki informacyjne związane z pracą cudzoziemców w Polsce (PIT-11, IFT-1/R).
  19. Zasady podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu osób zagranicznych pracujących w Polsce – zasada podlegania ubezpieczeniu społecznemu w kraju wykonywania pracy i wyjątki, w tym procedura uzyskania zaświadczenia na dokumencie A1.
  20. Zasady objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym stosowane w przypadku pracowników transgranicznych.
  21. Problematyka ustalania podstawy wymiaru składek na ZUS i NFZ i podstawy poboru podatku PIT, czyli co wchodzi do tej podstawy jako przychód podatkowy, a co nie (w tym kiedy należy uznać, że świadczenie nie stanowi przychodu cudzoziemca !!!), oraz wycena wartości świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
  22. Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, a wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – różnice i podobieństwa.
  23. Obowiązki dokumentacyjne w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia związane z zatrudnianiem osób zagranicznych w Polsce.
  24. Zasady związane z uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ.
  25. Zasady stosowane w przypadku pracowników zatrudnionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa nieposiadające w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa.
  26. Skutki podatkowe i oskładkowania w ZUS na przykładach wybranych świadczeń niepłacowych zapewnianych przez pracodawcę:
   1. uprawnienia z tytułu podróży służbowych cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,
   2. zapewnienie zakwaterowania cudzoziemcowi pracującemu w Polsce,
   3. zapewnienie cudzoziemcom świadczeń z zakresu BHP przy umowach o pracę i cywilnoprawnych,
   4. korzystanie przez cudzoziemca ze świadczenia w postaci prywatnego użytku samochodu służbowego oraz zapewnienia dojazdów do pracy.
  27. Śmierć cudzoziemca, a rozliczenie podatkowe (PIT) z tytułu niewypłaconych dotychczas wynagrodzeń i innych należności – kiedy powstaje obowiązek poboru podatku i w jakiej wysokości ?

Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 201 07 75 | (22) 378 17 68 | (22) 207 21 15 | (22) 201 28 22

Prowadzący:

Paweł Rybaczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową związaną z prawem podatkowym rozpoczął w 1995 r. pracą w Ministerstwie Finansów, gdzie do jesieni 1996 r. zajmował stanowisko Radcy w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów. Zawodowo doradztwem podatkowym zajmuje się od 1996 r. W latach 1996-2004 r. był pracownikiem w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie jako Główny Konsultant Podatkowy a później doradca podatkowy.Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków bezpośrednich (podatki dochodowe CIT i PIT) i postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych związanych z podatkami dochodowymi.

Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: produkcja, handel i dystrybucja, nieruchomości, media, szkolnictwo wyższe. Uczestniczył w opracowywaniu opinii prawnych i dokumentów procesowych, a także w opracowaniu i wdrażaniu u klientów szeregu procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatków CIT i PIT (m.in. procedury dotyczące: cen transferowych, podróży służbowych, używania przez pracowników samochodów i innych składników majątku w firmie, rozliczania wydatków na reklamę i reprezentację oraz procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności).

Jest współautorem szeregu publikacji książkowych m.in.: „Prawa i obowiązki pracodawców i innych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997 r.” wyd. ISP Warszawa aktualizowana w kolejnych latach, „Komentarz do ustawy o podatku dochodowym d osób prawnych” wyd. ISP Warszawa 2004 r., „Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 r.” ISP Warszawa. Jest także autorem artykułów publikowanych m.in. na łamach: „Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych” i „Fiskus.”

Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, a dotychczas przeprowadził kilkaset szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, aparatu skarbowego i administracji państwowej, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

450 PLN + VAT 


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>  

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty 

Zapisz się - karta zgłoszenia

Prawa Autorskie Copyright © 2017 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3