SZKOLENIA OTWARTE
PROJEKTY SPECJALNE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE
DODATKI
Newsletter

baner

 

CIT i PIT – najnowsza praktyka skarbowa po zmianach w przepisach w 2016 r. oraz planowane zmiany na 2017 r.

Warszawa, 18 listopada 2015 r. 

 Zapisz się - karta zgłoszenia

Program:

I. Zmiany uchwalone i planowane na 2017 r.

 1. Wprowadzenie obniżonej do 15% stawki CIT dla małych firm. Nowa stawka podatku ma dotyczyć małych podatników, których przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie oraz podatników rozpoczynających działalność.
 2. Regulacje zapobiegające nieuczciwemu wykorzystywaniu obniżonej stawki CIT do 15%.
 3. Uregulowania w sprawie ustalania przychodu w przypadku wnoszenia aportu do spółki - powiązanie z wartością rynkową, a nie z wartością nominalną.
 4. Obniżenie z 15 000 EURO do 15 000 PLN limitu wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. W konsekwencji wpłynie to także na zmianę przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów, bowiem plany obejmują wprowadzenie zakazu uznawania za koszt podatkowy poniesionych wydatków opłaconych w całości gotówką powyżej 15 000 zł.
 5. Przepisy o warunkach prowadzenia działalności innowacyjnej, a wprowadzenie zmian dotyczących odliczania od podstawy opodatkowania wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
 6. Wprowadzenie opodatkowania w Polsce zakupu usług za granicą (pobór podatku u źródła) - czy przykładowo podatnik korzystający z usług za graniczą, np wynajmujący środki transportu lub maszyny (nawet wynajęcie w czasie podróży służbowej do Anglii samochodu osobowego od tamtejszego przedsiębiorstwa) lub korzystający np. z usług prawnych za granicą, będzie musiał uregulować stosowny podatek w Polsce ?
 7. Uzupełnienie katalogu dochodów (przychodów) uznawanych za osiągnięte na terytorium Polski, np. o dochody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu w ramach rynku giełdowego, w tym ze zbycia papierów i instrumentów oraz realizacji praw z nich wynikających.
 8. Wprowadzenie od 1 stycznia 2017 r. opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą z otrzymanych przez nie dotacji (obecnie zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 updof).
 9. Likwidacja ograniczenia 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców - tym samym powrót do zasad, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu
 10. Wprowadzenie możliwości rozliczenia straty podatkowej w ciągu 15 lat podatkowych oraz zwiększenie limitu odpisu amortyzacyjnego do 10 tyś. zł,
 11. Prace nad ustawą dotyczącą nowego podatku łączącego PIT oraz obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (składki na NFZ i ZUS).
 12. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych - co dalej w tej sprawie?
 13. Zmiany dotyczące tworzenia dokumentacji cen transferowych - charakterystyka zmian prawnych.
 14. Opodatkowanie w Polsce przychodów ze zbycia udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce.
 15. Ograniczenia w stosowaniu zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła, m.in. od odsetek i należności licencyjnych wyłącznie do rzeczywistych właścicieli..
 16. Wprowadzenie warunków uzależniających neutralność podatkową transakcji wymiany udziałów, połączenia lub podziału spółek od czynnika uzasadnienia ekonomicznego tych transakcji. Skutki podatkowe w razie stwierdzenia, że transakcje te zostały przeprowadzone bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
 17. Zmiany służące doprecyzowaniu przepisów o skutkach podatkowych związanych z podziałem spółki w przypadku, gdy żadne udziały spółki dzielonej nie są unicestwiane, a zmienia się ich wartość nominalna.

II. Wybrane ważne zagadnienia rozliczenia podatku dochodowych CIT i PIT po zmianach na 2016r. w kontekście ministerialnych interpretacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

 1. Wprowadzenie w 2016 r. dwóch metod obowiązkowego korygowania kosztów i przychodów podatkowych w tym za lata minione, w związku z korektą faktury lub innego dokumentu.
 2. Likwidacja obowiązujących od 2013 r. przepisów o zatorach płatniczych - uchylenie art. 15b ustawy o CIT (i odpowiedniego uregulowania PIT) dotyczącego tzw. korekty kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań w terminie, a dotychczas dokonane rozliczenia podatkowe.
 3. Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli o rozstrzyganiu wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika, a problemy rozliczania przychodów i kosztów podatkowych w CIT i PIT- czy i jak podatnik może wykorzystać nową regułę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika do obrony kosztów podatkowych.
 4. Koszty używania samochodów firmowych, w tym koszty paliwa w rozliczeniu CIT i PIT - co z kosztami, które dotyczą jazd prywatnych, szczególnie po zmianach od 2015 r. ?
 5. Przychody pracownika z używania samochodu służbowego prywatnie - czy doliczać paliwo?
 6. Koszty podróży służbowych i oddelegowań oraz innych wyjazdów pracowników, a także pozostałych osób zatrudnionych przez podatnika.
 7. Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników, - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. a praktyka skarbowa wskazana w interpretacjach resortowych.
Powyższy program możemy przygotować również w formule szkolenia zamkniętego,  uwzględniając specyfikę Państwa Organizacji oraz szczegółowe potrzeby.
Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (22) 201 07 75 | (22) 378 17 68 | (22) 207 21 15 | (22) 201 28 22

Prowadzący:

Paweł Rybaczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową związaną z prawem podatkowym rozpoczął w 1995 r. pracą w Ministerstwie Finansów, gdzie do jesieni 1996 r. zajmował stanowisko Radcy w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat w Ministerstwie Finansów. Zawodowo doradztwem podatkowym zajmuje się od 1996 r. W latach 1996-2004 r. był pracownikiem w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. w Warszawie jako Główny Konsultant Podatkowy a później doradca podatkowy.Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie podatków bezpośrednich (podatki dochodowe CIT i PIT) i postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych związanych z podatkami dochodowymi.

Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: produkcja, handel i dystrybucja, nieruchomości, media, szkolnictwo wyższe. Uczestniczył w opracowywaniu opinii prawnych i dokumentów procesowych, a także w opracowaniu i wdrażaniu u klientów szeregu procedur podatkowych mających na celu usprawnienie zarządzania ryzykiem podatkowym w zakresie podatków CIT i PIT (m.in. procedury dotyczące: cen transferowych, podróży służbowych, używania przez pracowników samochodów i innych składników majątku w firmie, rozliczania wydatków na reklamę i reprezentację oraz procedury przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności).

Jest współautorem szeregu publikacji książkowych m.in.: „Prawa i obowiązki pracodawców i innych płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w 1997 r.” wyd. ISP Warszawa aktualizowana w kolejnych latach, „Komentarz do ustawy o podatku dochodowym d osób prawnych” wyd. ISP Warszawa 2004 r., „Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2003 r.” ISP Warszawa. Jest także autorem artykułów publikowanych m.in. na łamach: „Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych” i „Fiskus.”

Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, a dotychczas przeprowadził kilkaset szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, aparatu skarbowego i administracji państwowej, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

350 PLN + VAT 

 

Każda druga I kolejna osoba z jednej firmy – 25% rabatu


Cena szkolenia bez VAT dla osób opłacających szkolenie w 70% lub w całości ze środków publicznych. Formularz oświadczenia>>  

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • organizację i poprowadzenie szkolenia przez trenera,
 • materiały szkoleniowe,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia,
 • serwisy kawowe i obiad.

Harmonogram:

godz. 09.45 - 10.00 - powitanie przy kawie

godz. 10.00 - 11.30 - zajęcia

godz. 11.30 - 11.45 - przerwa kawowa

godz. 11.45 - 13.00 - zajęcia

godz. 13.00 - 14.00 - obiad

godz. 14.00 - 16.00 - zajęcia / zakończenie szkolenia

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej (e-mail). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty 

Zapisz się - karta zgłoszenia 

Prawa Autorskie Copyright © 2016 MAY AGENCY SPEAKERS TRAINING & CONSULTING

Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące portal www.mayagency.pl są własnością MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli, chyba że są oznaczone jako "COPY FREE" lub "BEZ OGRANICZEŃ". Zawartość stron, oraz innych publikacji autorstwa MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING podlega ochronie prawa autorskiego.

Prawa autorskie programów szkoleniowych należą do ich autorów. MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING zezwala na kopiowanie dokumentów publikowanych na stronie www.mayagency.com.pl tylko w celach prywatnych. Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną, czy elektroniczną jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z Radcą Prawnym MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING (tel. (22) 201 28 22).

Pojedyncze dokumenty publikowane przez MAY AGENCY TRAINING SPEAKERS & CONSULTING w internecie mogą zawierać inne notki z prawami autorskimi związane z tymi dokumentami.

 

 

Menedżerskie

Finansowo-Księgowe

HR, Kadry i Płace 

Projekty Specjalne

Szkolenia Zamknięte

Umiejętności osobiste

Prawo

Asystentki i sekretarki

Podatki

Rachunkowość

FinansePrawo Pracy

Czas Pracy

Ubezpieczenia społeczne

HR

Mówcy inspirujący

Special Express Training (SET)

Coaching medialny

Mystery shopping 

Innowacyjność

Szkolenia zamknięte - informatyczne

Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zmianą

Train The Trainers


Szkolenia specjalistyczne  |  Zarządzanie projektami  

BESTSELLER - Wystąpienia publiczne z Krystyną Jandą

Voucher szkoleniowy | Karta zgłoszeniowa | Plan szkoleń | Outdoor/Integracja | Eventy | Gra miejska 

O nas: Firma szkoleniowa | Trenerzy | Praca | Kontakt        Filmy video: Szkolenia | Referencje

Na tej stronie wykorzystywane są pliki cookies.
Dowiedz się więcej w Polityce cookies

Znajdziesz nas także na:       YouTube     Facebook   Blog


GRUPA EN BLOC © 2018 - Mówcy inspirujący, szkolenia, coaching i consulting

  Platforma: iCMS3